کوردها نمیمیرند
دیدند از پس کوردها با گلوله معمولی بر نمی آیند و حالا آنها را با گلوله دوشکا میزنند بخیال اینکه با‌زیر خاک کردنشان آنها میمیرند، اما ایلهان نمیفهمند که اقوام ایرانی منجمله کوردها مانند بذر میمانند، هرچقدر بیشتر در خاکشان فرو کنیم بیشتر جوانه میزنند، متجاوزان نمیفهمنند که یک بذر را نمیتوان با زیر خاک کردن کشت. پی نوشت: گلوله های استفاده شده دوشکا دیروز در جوانرود
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )