۵-۱۰ سال دیگه کی چی میگه از این اوضاع!
مایه داشته باشی پشت مردم بایستی، ۱۸۰ درجه اونوره مایه داری که واسه مایه بیشتر دستمال دستشه!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )