تونی الیویرا بعد از جریانات بازی...
وقتی به تونی الیویرا گفتند تیمش در اصل دوم شده، و نه قهرمان...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )