نه تنها شرفتان را باختید، بلکه در کنار باخت به انگلیس و آمریکا به ملت ایران هم باختید!
نه تنها شرفتان را باختید، بلکه در کنار باخت به انگلیس و آمریکا به ملت ایران هم باختید!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )