گروهشان صندلی + عمه عطار با پشتیبانی سپاه کتلتیان میشه چی؟
تیم ملی که ملی نیست، مردمی که دیگه به تیم ملیشون هیچ دلبستگی ندارن، وقتی میری تو بغل سردار آدمکش، از دل مردم میای بیرون، کاش یکم غیرت رو از تیم ملی ساحلی یاد میگرفتین، باختین؟ به درک که باختین شما اونموقعی بازی رو باختین که از مردمتون حمایت نکردین. به امید آزادی مام میهن از چنگ اهریمن
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )