درسته صدر جدول بودند ولی دیگه نیستند!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )