فرهاد کاظمی
مربی ایرانی، که هرگز مقدس نمیشود و هرگز به او امکانات یک مربی خارجی داده نمیشود.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )