ارادت ایشون به اوشون.
نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم آقای پروین، روز عدالت نزدیک است.
۲۵ شهریور، آغاز یک پایان...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )