تیم ملی ایران
ایستاده از راست : شاهرودی - دایی - سعداوی - پاشازاده - استیلی - پیروانی
نشسته از راست : عابدزاده - خاکپور - منصوریان - مهدوی کیا - عزیزی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )