ورزشگاه مسقف امام رضا در مشهد
Rendering ورزشگاه امام رضا در مشهد. خود ورزشگاه ساخته شده و استخوان بندی سقف در حال نصب شدن است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )