ما همه، علی کریمی هستیم...
مهدی فخیم زاده، جیره خوار سفره انقلاب،روزِ انتقام نزدیک است. بچرخ تا بچرخیم.😡😡😡
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )