لوشامپیونا فرانسه


جدول رده‌بندی

   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز
۱اوسر۰۰۰۰۰۰۰۰
۲آنژه۰۰۰۰۰۰۰۰
۳موناکو۰۰۰۰۰۰۰۰
۴سن-اتین۰۰۰۰۰۰۰۰
۵نانت۰۰۰۰۰۰۰۰
۶لو آور۰۰۰۰۰۰۰۰
۷لیل۰۰۰۰۰۰۰۰
۸مون‌پلیه۰۰۰۰۰۰۰۰
۹نیس۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰لیون۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱مارسی۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲پاری سن ژرمن۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳لنس۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴برست۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵رنس۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶رن۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷استراسبورگ۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸تولوز۰۰۰۰۰۰۰۰