لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
انقلاب مشروطه در ایران در حقیقت آغاز مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی و توسعه و رفاه بوده است. نخستین تلاش جدی اجداد ما در عصر نوین برای رهایی از سیستم ظالمانه شاهننشاهی و دستیابی به حاکمیت مردمی و عدالت بود.مبارزه وقفه ناپذیری که هنوز بعد از ۱۲۰ سال ادامه یافته است و دمی توقف نداشته است. انقلاب مشروطه، مجموعه فعالیت‌ها و رویدادهایی است که به امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین‌شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ (۶ اوت ۱۹۰۶) انجامید و تا دوره محمد‌علی شاه قاجار برای تبدیل سلطنت استبدادی به حکومت مشروطه ادامه یافته و منجره به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی ایران گردید.