نیمه نهایی لیگ 3
ایستاده از راست : شاهرودی - دایی - سعداوی - پاشازاده - استیلی - پیروانی نشسته از راست : عابدزاده - خاکپور - منصوریان - مهدوی کیا - عزیزی
به یاد افشین قطبی عزیز "قلب شیر"