‎«هر بنده ای می تواند به ما کمک کند. منعی ندارد ٫...٫ ما مشکلی نداریم و دست مان را به سمتش دراز می کنیم.»
لطفا با دراگان تشریف ببرید غار در عکس مجاور.
دیگه بچه ننه از اروپا وارد می‌کنیم.
پروفسور خطابش می کنند.