‎«هر بنده ای می تواند به ما کمک کند. منعی ندارد ٫...٫ ما مشکلی نداریم و دست مان را به سمتش دراز می کنیم.»
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط PashaBear فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
لطفا با دراگان تشریف ببرید غار در عکس مجاور.
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط PashaBear فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
دیگه بچه ننه از اروپا وارد می‌کنیم.
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط PashaBear فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
خمار کمپین از ۱۰ تا ۱۰
این عکس حدود ۷ ماه پیش توسط PashaBear فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط PashaBear فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط PashaBear فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
پروفسور خطابش می کنند.
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط PashaBear فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۳ سال پیش توسط PashaBear فرستاده شده و ۱۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟