نوابغ فوتبال ۱ : هادی آهنگران
هادی آهنگران از نوابغ فوتبال که به حقش نرسید.
بازیکن خوشنام دهه ۵۰و۶۰وپیشکسوت فوتبال مانندتمام بچه های جنوب شهرفوتبال رااززمین خاکی آغازکرد اوسال ۵۰به باشگاه تهرانجوان پیوست ودرتمام رده های سنی عنوان آقای گلی راکسب کردوی درپیراهن تیم ملی جوانان ،ایران رابه قهرمانی آسیا کشاند اوسال ۵۲به برق شیراز رفت وسال ۵۶به اکباتان پیوست ودراین تیم آقای گل باشگاه های تهران شد وتوسط حسن حبیبی سرمربی وقت تیم ملی به تیم ملی دعوت شداودرطول دوران بازیگری کارت زردوقرمز دریافت نکردوبه گفته خودش اخلاق رابه نحواحسن وشایسته درمستطیل سبزرعایت کردوعلیرغم اینکه دوتیم پرسپولیس و استقلال خواهان او بودندتاسال ۶۸دراکباتان ماندودرهمان سال ازفوتبال خداحافظی کرد این مرد تمام نشدنی کسی نیست جزبازیکن شماره ۱۴وفراموش نشدنی تیم اکباتان آقای هادی آهنگران که هم اکنون بعنوان مدیر آکادمی فوتبال پایتخت مشغول به فعالیت می باش
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )