علی آقا
به علی آقا بیشتر میاد که ۱۰۹ تا تانک ترکونده باشه تا ۱۰۹ تا گل ملی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )