کسی که 7 بار اشک آبی ها رو دراورد
مرحوم صفر ایرانپاک کسی که آبی ها هیچوقت او را از یاد نخواهند برد.یکی از خالقان حماسه 6تایی بهمن 52.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )