نایک تحریم نیستیم..
نصف بازیکنا نایک پوشیدن ... چرا کیروش هرروز میاد دروغ میگه نایک تحریممون مرده؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )