۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ (20 May 2019)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (12 March 2019)
تا الان ۷۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ آبان ۱۳۹۷ (23 October 2018)
تا الان ۱۲۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ مهر ۱۳۹۷ (2 October 2018)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ (17 September 2018)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ شهریور ۱۳۹۷ (27 August 2018)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (16 April 2018)
تا الان ۴۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اسفند ۱۳۹۶ (20 February 2018)
تا الان ۹۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ (7 February 2017)
تا الان ۹۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ (21 April 2015)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ اسفند ۱۳۹۳ (25 February 2015)
تا الان ۵۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ (14 May 2014)
تا الان ۶۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ (7 May 2014)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ فروردین ۱۳۹۳ (15 April 2014)
تا الان ۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ اسفند ۱۳۹۲ (26 February 2014)
تا الان ۴۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟