از اينستاگرام وریا غفوری
این جهان کوه است و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا #مولوی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )