بدون شرح
نمیدونم کمک داور خسته بود یا اضافه وزن داشت. آخه لعنتی یکی‌دو‌متر از آخرین دفاع عقبتری
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )