۱۲ آبان ۱۳۹۲ (3 November 2013)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ آبان ۱۳۹۲ (27 October 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ مهر ۱۳۹۲ (18 October 2013)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ مهر ۱۳۹۲ (3 October 2013)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ مهر ۱۳۹۲ (26 September 2013)
تا الان ۷۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ شهریور ۱۳۹۲ (20 September 2013)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ شهریور ۱۳۹۲ (5 September 2013)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ شهریور ۱۳۹۲ (23 August 2013)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مرداد ۱۳۹۲ (16 August 2013)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مرداد ۱۳۹۲ (11 August 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟