۱۵ مرداد ۱۳۹۲ (6 August 2013)
تا الان ۱۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ مرداد ۱۳۹۲ (2 August 2013)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ فروردین ۱۳۹۲ (12 April 2013)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۱ (15 March 2013)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ اسفند ۱۳۹۱ (1 March 2013)
تا الان ۶۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ اسفند ۱۳۹۱ (21 February 2013)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ بهمن ۱۳۹۱ (15 February 2013)
تا الان ۱۰۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۱ (9 February 2013)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ بهمن ۱۳۹۱ (29 January 2013)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ بهمن ۱۳۹۱ (28 January 2013)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟