۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (11 May 2012)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (6 May 2012)
تا الان ۹۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (26 April 2012)
تا الان ۱۰۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (21 April 2012)
تا الان ۱۰۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ فروردین ۱۳۹۱ (12 April 2012)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ فروردین ۱۳۹۱ (8 April 2012)
تا الان ۱۵۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ اسفند ۱۳۹۰ (16 March 2012)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (12 March 2012)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ بهمن ۱۳۹۰ (15 February 2012)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ بهمن ۱۳۹۰ (7 February 2012)
تا الان ۱۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (2 February 2012)
تا الان ۱۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ بهمن ۱۳۹۰ (29 January 2012)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ بهمن ۱۳۹۰ (25 January 2012)
تا الان ۴۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ دی ۱۳۹۰ (20 January 2012)
تا الان ۲۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۰ (16 January 2012)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟