۲۱ دی ۱۳۹۰ (11 January 2012)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ دی ۱۳۹۰ (5 January 2012)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آذر ۱۳۹۰ (19 December 2011)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آذر ۱۳۹۰ (15 December 2011)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ آذر ۱۳۹۰ (2 December 2011)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ آذر ۱۳۹۰ (22 November 2011)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (19 November 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ آبان ۱۳۹۰ (29 October 2011)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ مهر ۱۳۹۰ (21 October 2011)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ مهر ۱۳۹۰ (15 October 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۰ (30 September 2011)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مهر ۱۳۹۰ (25 September 2011)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ شهریور ۱۳۹۰ (16 September 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۰ (8 September 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ شهریور ۱۳۹۰ (24 August 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟