۲۰ دی ۱۳۹۰ (10 January 2012)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۰ (6 January 2012)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ آذر ۱۳۹۰ (17 December 2011)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آذر ۱۳۹۰ (13 December 2011)
تا الان ۳۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ آذر ۱۳۹۰ (3 December 2011)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آذر ۱۳۹۰ (24 November 2011)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۳۹۰ (19 November 2011)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ آبان ۱۳۹۰ (30 October 2011)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ مهر ۱۳۹۰ (22 October 2011)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ مهر ۱۳۹۰ (14 October 2011)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مهر ۱۳۹۰ (30 September 2011)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ شهریور ۱۳۹۰ (16 September 2011)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ شهریور ۱۳۹۰ (9 September 2011)
تا الان ۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ شهریور ۱۳۹۰ (25 August 2011)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟