۱۷ مهر ۱۳۹۹ (8 October 2020)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ (8 September 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ (8 September 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ (9 August 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ مرداد ۱۳۹۸ (31 July 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آذر ۱۳۹۷ (18 December 2018)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مرداد ۱۳۹۷ (25 July 2018)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ آذر ۱۳۹۴ (20 December 2015)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ شهریور ۱۳۹۴ (28 August 2015)
تا الان ۷۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ شهریور ۱۳۹۴ (28 August 2015)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ دی ۱۳۹۳ (18 January 2015)
تا الان ۱۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ دی ۱۳۹۳ (8 January 2015)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مرداد ۱۳۹۳ (11 August 2014)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟