همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، با ورزشکاران معروف

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
این نه شعار هست و نه کوبیدن قرمز و یا آبی. این نشانگر استفاده ابزاریست از ورزش توسط حکومت... هشیار باشیم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )