صفحه شخصی: loveiran1


تیم محبوب در لیگ برتر: فجرسپاسی

مشارکت:

شروع: ۲۲ مهر ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۳۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۷۳ (ببینید)
ویدیوها: ۱۵ (ببینید)
نظرات: ۳۲۵ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۸۸۱ ۴۸ ۵۱۲