این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۲۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۱۹ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۱۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۱۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
برگ زرین و افتخاری دیگر در ویترین افتخارات تیم نور چشمی ، اهدای فدراسیون کذایی
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۲۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
در پایان دیدار پرسپولیس مقابل سایپا،گروهی از هواداران پرسپولیس به شکلی هماهنگ روی سکوها رفته و زباله‌های تولید شده را جمع آوری کردند.
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۱۰ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
می‌دونم یادت نمیآد از بزرگترت بپرس
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۶ سال پیش توسط perspolisiha فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟