به امید پیروزی مردی که فعل خواستن را صرف کرد.
نمیدونم چرا یاد این شعر که ورد زبون یه خدابیامرزی بود افتادم : من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ....