ماها تورو فرهاد مجیدی کردیم,یا تکلیفت رو با مردم روشن کن,یا ادای فرزند حجازی هستم و هوادار,هوادار کردن را برای همیشه دور بنداز.