باخت به مردمت بسیار سنگین تر از باخت به قطر بود!
در این بازی به همگان ثابت شد که دیگرحکومت جهل و جنون اسلامی، هیچ پایگاه مردمی در جامعه ندارد.... پاینده ایران❤️🤍💚
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )