یه پرسپولیس تو آسیا
با تخت جشمید و ستون های همچنان سربرافراشته اش، با خونی که در رگانِ ماست و از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود ...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )