جاش کنار کی روش خالیه ...
به عنوان دستیار و مربی ایرانی کنار کیروش می تونست کمک بزرگی باشه، افسوس که قدرش را ندانستند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )