تقدیم به سانسورچى
درخواست مكرر من براى لینك خارجكى به خاطر این ٢تا خانوم هوادار نیست، به خاطر گزارش بد بازى نیست، به خاطر اون آقاى هوادار سیبیلو نیست حتى به خاطر خیابانى كه با ما هم صحبت شد هم نیست،، فقط فقط به خاط آقاى سانسورچیه كه حمله قطر را به ضد حمله ایران تبدیل میكرد.....
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )