۱۱ بهمن ۱۳۹۳ (31 January 2015)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ بهمن ۱۳۹۳ (27 January 2015)
تا الان ۲۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۳ (22 January 2015)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۳ (17 January 2015)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۳ (13 January 2015)
تا الان ۲۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ دی ۱۳۹۳ (9 January 2015)
تا الان ۵۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ دی ۱۳۹۲ (14 January 2014)
تا الان ۲۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟