۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (17 April 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ (19 February 2018)
تا الان ۳۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ (30 April 2013)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ اسفند ۱۳۹۱ (13 March 2013)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ فروردین ۱۳۹۱ (17 April 2012)
تا الان ۹۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ فروردین ۱۳۹۱ (4 April 2012)
تا الان ۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟