۳۰ آبان ۱۳۹۹ (20 November 2020)
تا الان ۲۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (6 November 2020)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (20 August 2020)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ (15 August 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ مرداد ۱۳۹۹ (27 July 2020)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ تیر ۱۳۹۹ (18 July 2020)
تا الان ۵۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ تیر ۱۳۹۹ (24 June 2020)
تا الان ۲۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ (5 February 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ (31 January 2020)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ آذر ۱۳۹۸ (20 December 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟