۲۵ آبان ۱۴۰۰ (16 November 2021)
تا الان ۱۱۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ آبان ۱۴۰۰ (11 November 2021)
تا الان ۱۲۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مهر ۱۴۰۰ (12 October 2021)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ مهر ۱۴۰۰ (7 October 2021)
تا الان ۶۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ شهریور ۱۴۰۰ (7 September 2021)
تا الان ۱۰۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (2 September 2021)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (15 June 2021)
تا الان ۹۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (11 June 2021)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ (7 June 2021)
تا الان ۸۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ خرداد ۱۴۰۰ (3 June 2021)
تا الان ۷۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ فروردین ۱۴۰۰ (30 March 2021)
تا الان ۸۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آبان ۱۳۹۹ (12 November 2020)
تا الان ۳۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ مهر ۱۳۹۹ (8 October 2020)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ آبان ۱۳۹۸ (14 November 2019)
تا الان ۱۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ مهر ۱۳۹۸ (15 October 2019)
تا الان ۱۱۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟