۵ مهر ۱۴۰۱ (27 September 2022)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ مهر ۱۴۰۱ (23 September 2022)
تا الان ۸۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ خرداد ۱۴۰۱ (12 June 2022)
تا الان ۶۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ فروردین ۱۴۰۱ (29 March 2022)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ فروردین ۱۴۰۱ (24 March 2022)
تا الان ۱۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (1 February 2022)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۷ بهمن ۱۴۰۰ (27 January 2022)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ آبان ۱۴۰۰ (16 November 2021)
تا الان ۱۱۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ آبان ۱۴۰۰ (11 November 2021)
تا الان ۱۲۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ مهر ۱۴۰۰ (12 October 2021)
تا الان ۸۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ مهر ۱۴۰۰ (7 October 2021)
تا الان ۶۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ شهریور ۱۴۰۰ (7 September 2021)
تا الان ۱۰۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (2 September 2021)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (15 June 2021)
تا الان ۹۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ خرداد ۱۴۰۰ (11 June 2021)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟