۲۷ شهریور ۱۳۹۹ (17 September 2020)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ (14 September 2020)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ (25 April 2017)
تا الان ۴۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اسفند ۱۳۹۵ (20 February 2017)
تا الان ۸۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ شهریور ۱۳۹۴ (26 August 2015)
تا الان ۲۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ (5 May 2015)
تا الان ۳۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۳ اسفند ۱۳۹۳ (4 March 2015)
تا الان ۵۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ فروردین ۱۳۹۳ (1 April 2014)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ اسفند ۱۳۹۲ (19 March 2014)
تا الان ۵۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟