۲۲ دی ۱۳۹۹ (11 January 2021)
تا الان ۱۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ دی ۱۳۹۹ (5 January 2021)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ دی ۱۳۹۹ (31 December 2020)
تا الان ۴۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ دی ۱۳۹۹ (25 December 2020)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آذر ۱۳۹۹ (30 November 2020)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ آذر ۱۳۹۹ (26 November 2020)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ آذر ۱۳۹۹ (21 November 2020)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (6 November 2020)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ مهر ۱۳۹۹ (3 October 2020)
تا الان ۹۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ مهر ۱۳۹۹ (30 September 2020)
تا الان ۸۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ مهر ۱۳۹۹ (27 September 2020)
تا الان ۸۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ مهر ۱۳۹۹ (24 September 2020)
تا الان ۵۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ (21 September 2020)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ (18 September 2020)
تا الان ۳۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (20 August 2020)
تا الان ۲۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟