۱۲ بهمن ۱۳۹۷ (1 February 2019)
تا الان ۹۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ بهمن ۱۳۹۷ (28 January 2019)
تا الان ۲۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۴ بهمن ۱۳۹۷ (24 January 2019)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ بهمن ۱۳۹۷ (21 January 2019)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۳۹۷ (17 January 2019)
تا الان ۱۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۷ (13 January 2019)
تا الان ۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ دی ۱۳۹۷ (9 January 2019)
تا الان ۱۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ بهمن ۱۳۹۴ (22 January 2016)
تا الان ۱۸۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ مهر ۱۳۹۴ (13 October 2015)
تا الان ۷۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ بهمن ۱۳۹۳ (23 January 2015)
تا الان ۴۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ دی ۱۳۹۳ (20 January 2015)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ دی ۱۳۹۳ (16 January 2015)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۳ (12 January 2015)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ دی ۱۳۹۲ (12 January 2014)
تا الان ۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ آبان ۱۳۹۱ (14 November 2012)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟