۳۱ فروردین ۱۳۹۵ (19 April 2016)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ خرداد ۱۳۹۴ (26 May 2015)
تا الان ۱۸۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ (19 May 2015)
تا الان ۱۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ (8 April 2015)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۶ اسفند ۱۳۹۳ (17 March 2015)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ (22 April 2014)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۲ (12 March 2014)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ فروردین ۱۳۹۲ (9 April 2013)
تا الان ۱۴۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ فروردین ۱۳۹۲ (3 April 2013)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ (1 May 2012)
تا الان ۸۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ اسفند ۱۳۹۰ (7 March 2012)
تا الان ۳۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟