۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (27 April 2021)
تا الان ۴۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ مهر ۱۳۹۹ (23 September 2020)
تا الان ۶۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ (17 February 2020)
تا الان ۵۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ (22 April 2019)
تا الان ۷۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ فروردین ۱۳۹۸ (9 April 2019)
تا الان ۶۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (3 April 2018)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ (12 February 2018)
تا الان ۲۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ (12 September 2017)
تا الان ۱۰۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ (22 August 2017)
تا الان ۶۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ (8 May 2017)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ (28 February 2017)
تا الان ۱۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ خرداد ۱۳۹۴ (27 May 2015)
تا الان ۱۷۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ (20 May 2015)
تا الان ۵۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۴ (7 April 2015)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ (18 March 2015)
تا الان ۴۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟