۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ (13 May 2016)
تا الان ۲۰۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ (28 April 2016)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۴ (11 March 2016)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۴ (4 March 2016)
تا الان ۹۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ (7 February 2016)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ بهمن ۱۳۹۴ (29 January 2016)
تا الان ۱۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ آذر ۱۳۹۴ (18 December 2015)
تا الان ۸۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۲ آذر ۱۳۹۴ (13 December 2015)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ آذر ۱۳۹۴ (30 November 2015)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ آبان ۱۳۹۴ (2 November 2015)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟