۲۰ مرداد ۱۳۹۹ (10 August 2020)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ (19 February 2020)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ دی ۱۳۹۸ (23 December 2019)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ دی ۱۳۹۸ (23 December 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ دی ۱۳۹۸ (23 December 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ آذر ۱۳۹۸ (26 November 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ آذر ۱۳۹۸ (26 November 2019)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۸ (17 October 2019)
تا الان ۱۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ مهر ۱۳۹۸ (17 October 2019)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟