دختر امیر قلعه نویی مصاحبه ای با مجله همشهری جوان کرده و در مورد پدرش حرف زده در رستوران به پدرم توهین کردند یک شب مادر و پدر و هوتن رفته بودند رستوران. میز کناری‌شان که مادر و هوتن را نمی‌شناختند، توهین‌های بدی کرده...
هنوز یادمون نرفته توهین سپاهانی ها به سید مهدی رو، تو بازی پارسال! انهای هم که خودشان را یک روز پشت تراکتور پنهان می‌کنند یک روز پشت سپاهان و یک روز پشت دنیل داوری! بدانند که جواب این مافیا بازی و دروغ‌ها را پس میدهند.