صحنه ای را که داور آفساید گرفت .. البته این بازیکن بعد از سوت توپ را وارد دروازه نفت کرد.. ... با توجه به محلی که توپ قرار دارد و از پای پاس دهنده جدا شده به نظر آفساید نمی اید..
به نظر شما توپ وارد دروازه شده ؟
این هم صحنه آفساید گل سپاهان گه آقای فردوسی پور با قاطعیت فرمودند آفساید نیست....